Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 16 2014

Reposted fromoll oll viaparafina parafina

August 04 2014

7643 4558
Reposted fromparadox9918 paradox9918 viainvidiam invidiam

June 24 2014

9022 9caf
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaolawie olawie
Myślę o tobie, jestem o dziesięć myśli bliżej, dwadzieścia, sto, to prawie o jeden krok, jeden metr mniej, jeszcze tylko parę tysięcy i będziemy daleko i bliżej. To są odległości jednej nocy, jednego pociągu, jednego biletu, to jeden sen, to jedna whisky, patrząca na mnie bursztynowymi oczami, i już jesteś bliżej, lato, sen, lato, dzień. To jest noc bez ciebie.
— Ochocki Vithren
Reposted frombubble-gum bubble-gum viahydrosphere hydrosphere
4742 ad24
Reposted fromarwen arwen viaeterycznie eterycznie

June 16 2014

4735 5baf
Reposted fromsexygoodies sexygoodies viala-lu la-lu
4261 f159 500
Reposted fromchoppedheidi choppedheidi viala-lu la-lu

June 10 2014

0449 5c1e
Reposted fromarwen arwen viastopme stopme
2715 201a
9464 be18
jak Ci jest beze mnie? 
— Zaklinaczka
Reposted fromzaklinaczkaslow zaklinaczkaslow
Nie przyzwyczajaj się do mnie. Nie zapamiętuj mojej twarzy, nie pamiętaj, ile łyżeczek cukru wsypuję do herbaty, zapominaj, jak się ruszam, jak ubieram, jak pachnę. Nie przywiązuj się do mnie - ja mam w zwyczaju uciekać.
— Kathryn Harrison - Obnażona
Reposted fromunr-eal unr-eal viazaklinaczkaslow zaklinaczkaslow
1816 44ff

June 05 2014

9072 5d61
Reposted fromcasanovared casanovared viaherz herz
6236 ccfc
Reposted fromniemaproblemu niemaproblemu viamarysia marysia
Reposted frombethgadar bethgadar viairima irima
Reposted fromfashionette fashionette viairima irima
0064 83fe
Reposted fromepidemic epidemic viairima irima
1469 7e1e
Grochowiak
Reposted frominfinitearms infinitearms viairima irima

June 04 2014

9863 99f9
Reposted fromniewychowana niewychowana viairima irima
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl